ติดต่อเรา

โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี หมู่ ๖ บ้านอาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ๔๒๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๘๘๓๓๘๖๗๐๐ นายพิทักษ์ ตาาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ ๐๘๑๐๕๘๑๕๕๐ นายพนมไพร เปาวนา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
โทรศัพท์ ๐๙๓๐๖๓๗๓๒๑ นางสาวุสุนันทา  ศรีกระทุม ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี

Comments