วิสัยทัศน์ พันธกิจ

      จัดการศึกษาภาคบังคับให้ประชาชนในวัยเรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณธรรมนำความรู้ 

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

     ๑.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร  ระดับก่อนประถมศึกษา

และหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

     ๑.  พัฒนาระบบบริหาร  และการจัดการให้สนองตอบต่อภารกิจที่ปฏิบัติ

     ๓.  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง

และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

     ๔. จัดหาเครื่องมือ  วัสดุ  สื่อการสอนต่างๆ และสื่อที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์  และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

     ๕.  พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  โดยการจัดแหล่งการเรียนรู้  และห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ที่สนองตอบความต้องการการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

     ๖.  พัฒนาอาคารสถานที่  และจัดสภาพแวดล้อม  ทั้งภายใน  และภายนอกอาคารเรียน ตลอดทั้งบริเวณโรงเรียน ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์  เอื้อต่อการเรียนรู้  และเอื้อต่อสุขภาพจิต  มีความสะอาด  สวยงาม ร่มรื่น  น่าดู น่าอยู่  น่าเรียน

    ๗.  พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ๘.  จัดสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจ  แก่บุคลากรของในโรงเรียน  ตามโอกาส  และสถานการณ์

 

Comments